Uslovi i pravila upotrebe

Uslovi i pravila upotrebe navedeni u nastavku uključujući politiku privatnosti vrijede za sve korisnike, koji zaprime korisnički račun za upotrebu internet usluga Eurofaktura.ba od dana 22.5.2018. na dalje. Nova pravila upotrebe počinju važiti za sve postojeće korisnike sa danom 25.5.2018 zbog stupanja na snagu nove evropske regulative s područja zaštite ličnih podataka. Ukoliko želite nastaviti koristiti usluge društva Eurofaktura s.r.o., morate biti izričito saglasni s promijenjenim uslovima i pravilima.

Upotreba internet stranice, informacijskog sistema, te produkata društva Eurofaktura s.r.o. i ostalih društava u grupi, uslovljena je ovim uslovima i pravilima upotrebe kao i s važećim propisima Bosne i Hercegovine na području e-poslovanja. Svojom registracijom, uplatom kredita ili sklapanjem pretplatničkog odnosa izričito ste saglasni sa sadržajem ovog dokumenta i ulazite u ugovorni odnos s društvom Eurofaktura s.r.o.

Sadržaj pojmova

 • DAVATELJ USLUGE je društvo Eurofaktura s.r.o., koje na svojim internet stranicama nudi mogućnost korištenja informacijskog sistema eurofaktura.ba i drugih programa za vođenje poslovanja firmi.
 • PRETPLATNIK je pravna osoba ili preduzetnik tj. drugi poslovni subjekt, koji se bavi poslovnom djelatnošću te za potrebe vođenja poslovnih knjiga kod davatelja usluge naruči uslugu najma informacijskog sistema za vođenje poslovanja,
 • KORISNIK je pravna osoba (pretplatnik) i sve fizičke osobe koje u ime ili po ovlaštenju pretplatnika koriste internet stranice i/ili informacijske sisteme društva Eurofaktura s.r.o.,
 • PROIZVOD su sve internet stranice društva Eurofaktura s.r.o., uključujući online informacijske sisteme, korisničku dokumentaciju, video upute i instalacijsku programsku opremu,
 • GDPR je opšta oznaka za važeće evropsko i bosansko zakonodavstvo na području zaštite ličnih podataka (General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679 – Opšta regulacija o zaštiti podataka).

1. Sadržaj i opseg uslova upotrebe

(1) Uslovi i pravila upotrebe utvrđuju prava i obaveze davatelja usluge te prava i obaveze korisnika pri upotrebi usluga i produkata davatelja usluge.

(2) Davatelj usluge nudi uslugu obrade podataka na svojim poslužiteljima putem interneta. Korisnik dobija mogućnost pristupa uslugama i upotrebe proizvoda u opsegu kojeg određuju njegova korisnička ovlašćenja.

(3) Preduslov za nesmetanu upotrebu proizvoda je pouzdana internet veza od korisnika do poslužitelja davatelja usluge. Vezu od elektronskih uređaja pretplatnika do interneta osigurava pretplatnik.

(4) Pri upotreni proizvoda vrijede isključivo navedeni uslovi i pravila upotrebe. Bilo kakvi dodatni dogovori su nevažeći osim ako su izričito dogovoreni u pisanom obliku između pretplatnika i davatelja usluge. Ukoliko određeni članak ovih opštih uslova prestane važiti, važenje ostalih članaka ostaje nepromijenjeno.

(5) Proizvod je na raspolaganju isključivo poslovnim strankama (B2B). Proizvod nije na raspolaganju potrošačima. Pri upotrebi proizvoda ne primjenjuje se zakonodavstvo s područja zaštite prava potrošača.

2. Prihvaćanje uslova i pravila upotrebe te početak važenja ugovora

(1) Ukoliko nije drugačije dogovoreno pisanim putem, uslovi i pravila upotrebe počinju važiti odmah po primanju potvrde o registraciji za upotrebu proizvoda ili pritiskom na prihvaćanje uslova upotrebe prilikom korisničke prijave u proizvod.

(2) Korisnik ima mogućnost, da prije davanja svoje saglasnosti ispiše cijeli ugovorni tekst s internet stranice. To može učiniti prije nego što zaključi postupak registracije ili prije potvrde opštih uslova i pravila upotrebe.

(3) Davatelj usluge može odbiti sklapanje ugovora bez navođenja razloga.

(4) Registracijom za upotrebu proizvoda i pridobivanjem korisničkog računa korisnik daje izričitu saglasnost da davatelj usluge može obrađivati lične podatke korisnika u svrhu pružanja usluga, u skladu s uslovima GDPR.

(5) Saglasnost za primanje e-pošte ili SMS poruka davatelja usluge nije uslov za sklapanje pretplatničkog odnosa ili za upotrebu proizvoda. Davatelj usluge u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva preporučuje, da korisnik da pristanak za primanje obavijesti od strane davatelja usluge. Obavjesti su isključivo poslovne i tehničke prirode.

(6) Uslov za upotrebu proizvoda jest potpuna saglasnost sa Uslovima i pravilima upotrebe. Korisnik svojom saglasnošću izričito izjavljuje, da je pročitao i razumio tekst zapisan u ovom dokumentu.

(7) Korisnik izjavljuje, da je poslovno prisebna osoba te da je sposoban biti nositelj prava i obaveza iz ugovornog odnosa s davateljem usluge. Korisnik je punoljetna osoba i koristi proizvod samostalno ili po ovlaštenju pretplatnika isključivo u poslovne svrhe. Registraciju za upotrebu proizvoda može izvršiti samo punoljetna fizička osoba, koja ima neograničena ovlašćenja za zastupanje poslovnog subjekta (pretplatnika) u ime kojeg sklopi pretplatnički ugovor/ili izvrši registraciju za upotrebu proizvoda.

(8) U slučaju kada pretplatnik obavlja usluge knjigovodstva i/ili računovodstva za treće osobe, pretplatnik ima obavezu prethodno obavijestiti treću osobu o uslovima upotrebe proizvoda i zaprimiti odgovarajuću saglasnost za upotrebu proizvoda za vođenje knjigovodstva i/ili računovodstva za treću osobu. U slučaju ako pretplatnik ne dobije potrebnu saglasnost, davatelj usluge može pretplatniku otkazati upotrebu proizvoda za obradu podataka treće stranke zbog nastanka izvanrednih okolnosti nezakonite obrade podataka.

3. Sadržaj proizvoda i opseg usluga davatelja usluge

(1) Davatelj usluge korisniku nudi proizvod, koji predstavlja internet programsku opremu i usluge povezane s obradom podataka u svrhu vođenja poslovanja firme (izdavanje računa, knjigovodstvo, računovodstvo, vođenje zaliha, obračun PDV-a, obračuni ličnih primanja, itd.).

(2) Tačan opseg proizvoda i sadržaj usluga određeni su pretplatničkim paketom za kojeg je sklopljen pretplatnički odnos između pretplatnika i davatelja usluge. Detaljna specifikacija pretplatničkih paketa zajedno sa cjenovnikom objavljena je na internet stranicama davatelja usluge.

(3) Davatelj usluge može korisniku ponuditi besplatan testni pristup do proizvoda za unaprijed određen vremenski period. U periodu testne upotrebe proizvoda, upotreba proizvoda je besplatna. Ako pretplatnik želi nastaviti s upotrebom proizvoda po isteku testnog perioda upotrebe, mora sklopiti pretplatnički odnos za izabrani pretplatnički paket.

(4) Davatelj usluge nudi proizvod i usluge u obliku pretplatničkog odnosa, sklopljenog između pretplatnika i davatelja usluge.

(5) Pravo upotrebe proizvoda po isteku testnog perioda imaju isključivo oni korisnici, korisnički računi koji su povezani sa pretplatnikom, koji ima sklopljen važeći pretplatnički odnos s davateljem proizvoda.

4. Obaveze korisnika

(1) Pri prvoj registraciji korisničkog računa korisnik mora navesti istinite podatke o sebi i o poslovnom subjektu kojeg zastupa i koji će biti nositelj pretplatničkog odnosa. Ukoliko se korisnik predstavi s lažnim podacima, davatelj usluge mu može blokirati upotrebu proizvoda bez prethodnog upozorenja.

(2) U svrhu vlastitog testiranja ili obuke internih korisnika, korisnik tj. pretplatnik može u okviru pretplatničkog odnosa stvoriti dodatne testne korisničke račune i organizacije, te pritom koristiti izmišljene podatke. U slučaju unosa testnih korisnika i/ili organizacija, davatelj usluge će upotrebu programa obračunati u skladu s cjenovnikom, bez obzira na pretplatnikovu namjeru upotrebe programa. Pretplatnik tj. odgovorna osoba pretplatnika nosi punu odgovornost za upotrebu programa od strane testnih/fiktivnih korisnika.

(3) U svrhu upotrebe internet usluga (API pristup) korisnik može kreirati poseban korisnički račun za kompjuterske automatske obrade. Takav korisnički račun nije vezan za fizičku osobu. Korisnik API dužan je strogo se držati tehničkih uslova, koje daje davatelj usluge za upotrebu internet usluga.

(4) Korisnik smije koristiti proizvod samo u svrhe za koje je proizvod namijenjen.

(5) Korisnik se obavezuje da će pri upotrebi programa poštovati važeće zakonodavstvo Bosne i Hercegovine i Europske unije.

(6) Korisnik se obavezuje da će brinuti o tajnosti svog korisničkog imena i lozinke te da ih neće proslijediti trećoj osobi. U slučaju gubitka ili krađe lozinke korisnik je dužan o tome odmah obavijestiti davatelja usluge, koji može pomoći pri dodjeljivanju novih lozinki i u detektiranju upada u podatke pretplatnika. U slučaju nepoštivanja pravila o sigurnosnom postupanju s pristupnim lozinkama, korisnik sam snosi odgovornost za svu štetu koju bi mogao pretrpjeti radi uništavanja ili raskrivanja njegovih podataka.

(7) Korisnik se obavezuje, da će davatelju usluge predati u obradu odnosno koristiti proizvod za obradu isključivo onih ličnih i/ili poslovnih podataka kojima upravlja temeljem odgovarajuće zakonske osnove i/ili na temelju zakonito pridobljene saglasnosti za obradu ličnih podataka.

(8) Korisnik se obavezuje, da proizvod, mrežu i usluge interneta neće koristiti zlonamjerno. Korisnik ne smije izvoditi mrežne aktivnosti, koje bi mogle zasititi mrežnu vezu i/ili opteretiti internetsku mrežu i/ili proizvod i/ili bi ugrožavale sigurnost i/ili rad računara tj. opreme davatelja usluge ili računara trećih osoba. U slučaju povrede ovog pravila, davatelj usluge će odmah i bez prethodnog upozorenja prekinuti vezu i korisniku onemogućiti pristup proizvodu, sve dok prekršaj ne bude uklonjen.

(9) Uporabom proizvoda zabranjeno je objavljivati, prenositi, slati bilo kakve informacije ili gradivo koje je nezakonito, lažno, neprimjereno, žaljivo ili širi rasnu, spolnu ili bilo kakvu drugu netolerantnost. Isto tako zabranjeno je širenje bilo kakvih drugih poruka koje nisu u skladu s duhom ili uobičajenom namjenom upotrebe proizvoda.

(10) Korisnik se obavezuje, da na poslužitelje davatelja usluge neće prenositi datoteke zaražene virusima ili drugu zlonamjernu programsku opremu, koja bi mogla štetiti opremi davatelja usluge i/ili drugih korisnika.

(11) Korisnik je dužan poštovati intelektualno vlasništvo davatelja usluge. Sadržaje, koji su u vlasništvu davatelja usluge može koristiti samo u svrhu vođenja poslovanja organizacija, koje vodi korisnik. Upotreba sadržaja na način koji krši autorska prava davatelja usluge je zabranjena. Posebno je zabranjeno skupljanje informacija o radu proizvoda s namjerom upotrebe sadržaja u drugim sličnim komercijalnim ili nekomercijalnim uslugama i/ili programskim proizvodima. U slučaju kršenja ovog članka korisnik snosi odgovornost za nadoknadu štete.

(12) Korisnik je isključivo odgovaran za ispunjavanje njegovih obaveza vezanih za rokove skladištenja podataka. Korisnik garantuje da obrađuje dokumente i podatke temeljene na zakonskoj osnovi. U slučaju inspekcijskih ili istražnih postupaka korisnik je sam dužan omogućiti pristup do vlastitih podataka tj. proslijediti vlastite podatke službenim osobama.

(13) U slučaju prekida pretplatničkog odnosa ili prestanka pretplatnika (uvođenje stečajnog postupka, itd.), ovlašteni korisnik dužan je pobrinuti se za prijenos podataka s namjerom arhiviranja ili izručenja podataka zakonitom nasljedniku (tj. stečajnom upravitelju u slučaju stečaja poslovnog subjekta).

5. Pretplatnički odnos, cijene i uslovi plaćanja, blokiranje korisničkog računa

(1) Davatelj usluge nudi usluge i proizvod u različitim besplatnim i naplativim pretplatničkim paketima. Cijene i uslovi plaćanja određeni su važećim cjenovnikom.

(2) Ako pretplatničkim paketom nije drugačije određeno, pretplata se plaća mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili godišnje unaprijed. Plaćanje se vrši uplatom na bankovni račun davatelja usluge ili drugim, unaprijed dogovorenim sredstvom plaćanja. Pretplata se plaća od datuma sklapanja pretplate za izabrani pretplatnički paket.

(3) Račun za pretplatu dospijeva na naplatu sa danom dospijeća navedenom na izdanom računu. U slučaju ako pretplatnik kasni s plaćanjem pretplate duže od 2 dana, davatelj usluge će korisniku, koji zastupa nositelja pretplatničkog odnosa, u trenutku prijave u proizvod prikazivati opomenu za plaćanje računa. Po isteku 10 dana od prvog prikazivanja opomene, davatelj usluge će blokirati pristup za sve korisničke račune u okviru sklopljenog pretplatničkog odnosa.

(4) Pretplatnik tj. predstavnik pretplatnika izričito je saglasan da davatelj usluge u slučaju nepravovremene uplate automatski šalje obavijest o dospijeću računa i naknadne podsjetnike (opomene) za plaćanje na njegovu elektronsku adresu i/ili putem SMS poruka na broj mobilnog telefona i time spriječi nenajavljenu blokadu svih korisničkih računa, koji pripadaju organizaciji (-jama) u okviru pretplatničkog paketa.

(5) U slučaju blokade korisničkih računa, blokada se ukida odmah nakon što pretplatnik podmiri sve otvorene obaveze, koje ima prema davatelju usluge.

(6) U slučaju prekida pretplatničkog odnosa davatelj usluge će pretplatniku vratiti iznos unaprijed plaćene pretplate za period od datuma prekida pretplatničkog odnosa do kraja unaprijed obračunatog perioda.

(7) Pretplatnik može zahtjevati odnosno pristati da mu davatelj usluge šalje račune za pretplatu isključivo u elektronskom obliku, na unaprijed dogovoren način.

(8) Davatelj usluge ima pravo da najviše jednom godišnje promjeni cijene postojećih pretplatničkih paketa i usluga. Davatelj usluge će promjenu cijene najaviti barem 30 dana prije početka važenja novog cjenovnika. U slučaju unaprijed plaćene pretplate, novi cjenovnik će se koristiti tek prilikom izdavanja računa za naredni obračunski period. Nove pretplatničke pakete i nove naplative usluge koje nemaju uticaj na postojeće pretplatnike, davatelj usluge može dodati u cjenovnik bilo kada, bez ograničenja.

(9) Davatelj usluge ima pravo bilo kada prenijeti obračunavanje pretplate za upotrebu proizvoda na drugu pravnu osobu ili povezani poslovni subjekt u okviru poslovne grupe Eurofaktura.ba.

(10) Ukoliko za određeni pretplatnički paket davatelj usluge nudi garanciju najpovoljnije cijene, davatelj usluge će pretplatniku priznati nižu cijenu proizvoda u slučaju kada mu pretplatnik predloži konkurencijsku ponudu za kupnju ili najam jednakovrijednog poslovnog programa, iz koje su vidljivi cijelokupni troškovi za pretplatnika za period 36 mjeseci od kupnje, odnosno najma programske opreme.

(11) Pretplatnik može uvažiti reklamaciju obračunatih usluga u roku 15 kalendarskih dana od dana izdavanja računa. Po isteku tog roka davatelj usluge više nije dužan uvažiti reklamaciju računa.

6. Prekid ugovornog odnosa, prekid pretplatničkog odnosa i brisanje korisničkog računa

(1) Korisnik, koji se registrirao za besplatnu upotrebu programa po isteku testnog perioda nema nikakvih obaveza prema davatelju usluge. Po isteku testnog perioda, korisnički račun će automatski biti blokiran. Davatelja usluge nije potrebno posebno obavijestiti o prekidu ugovornog odnosa.

(2) Ukoliko pri sklapanju pretplatničkog odnosa za izabrani pretplatnički paket nije bilo dogovoreno drugačije, pretplatnički odnos se automatski prekida istekom obračunatog perioda. Po isteku pretplate korisnik možete produžiti pretplatu za naredni period.

(3) Ukoliko pri sklapanju pretplatničkog odnosa nije bilo dogovoreno drugačije, pretplatnik može prekinuti pretplatnički odnos bilo kada bez otkaznog roka, pa i prije isteka unaprijed obračunatog perioda.

(4) Ukoliko je pretplatnički ugovor sklopljen na neodređeno vrijeme i/ili pretplatnički paket određuje plaćanje pretplate mjesečno za unazad, pretplatnički odnos se raskida pisanom izjavom ovlaštene osobe pretplatnika na unaprijed pripremljenom obrazcu za prekid pretplatničkog odnosa.

(5) Davatelj usluge zadržava pravo do brisanja podataka pretplatnika bez obzira na razlog prekida pretplatničkog odnosa. Davatelj usluge nije obavezan čuvati podatke pretplatnika 30 dana nakon isteka pretplatničkog odnosa. Davatelj usluge će po prekidu pretplatničkog odnosa čuvati isključivo one podatke o pretplatniku i korisnicima, koji su potrebni za pravno osiguranje zahtjeva davatelja usluge do pretplatnika i/ili korisnika.

(6) Davatelj usluge garantuje da će uvijek djelovati u skladu s GDPR i drugim relevantnim zakonodavstvom.

7. Limitirana odgovornost i raspoloživost proizvoda

(1) Davatelj usluge izjavljuje, da su svi proizvodi, podaci i usluge koje nudi na raspolaganju kakvi jesu, bez ikakve garancije o njihovoj upotrebljivosti i ispravnosti pri radu korisnika odnosno za njegovu namjeru. Pretplatnik koristi podatke na internet stranicama davatelja usluge na vlastitu odgovornost. Davatelj usluge nije odgovoran za nikakvu posrednu ili neposrednu štetu koja bi korisniku ili pretplatniku mogla nastati zbog upotrebe podataka i/ili usluga na internet stranicama davatelja usluga odnosno zbog mogućih grešaka ili netačnih podataka, koji bi se našli na internet stranicama davatelja usluga.

(2) Davatelj usluge garantuje ispravan rad proizvodaa i usluga u svojem podatkovnom centru. Za upotrebu proizvoda i usluga korisnik mora ispuniti tehničke uslove za pristup internetu i upotrebu internet programa (internet priključak, mrežna strojna oprema, računarska strojna oprema, operacijski sistem, internet preglednik, preglednik datoteka PDF, itd.). U slučaju neispunjavanja tehničkih uslova korisnik nema pravo do reklamacije proizvoda ili usluge.

(3) Davatelj usluge garantuje nesmetan rad proizvoda i internet usluga, osim u slučaju:

 • neispunjavanja tehničkih uslova od strane korisnika (tačka 2),
 • kvara opreme, nadogradnje programske ili strojne opreme i drugih radnji održavanja (predviđenih i nepredviđenih) na strojnoj ili programskoj opremi davatelja usluge,
 • prekid internet veza,
 • duži prekid električnog toka,
 • druge više sile.

(4) Davatelj usluge se obavezuje, da će korisnika obavještavati o predviđenim dužim prekidima rada proizvoda i/ili usluga i to najmanje 6 sati prije planiranog prekida. Davatelj usluge će previđene radnje vršiti radnim danima između 23:00 sati i 4:00 sata te u nedjelju ili za vrijeme praznika poslije 16:00 sati. Okvirno vrijeme i trajanje predviđenih radnji davatelj usluge će unaprijed najaviti. Kraće prekide u radu, u trajanju do 15 minuta, zbog redovnih nadogradnji programske opreme koje se izvode između 23:00 i 03:00 sati davatelj usluge nije dužan unaprijed najaviti.

(5) Davatelj usluge ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu, koja bi korisniku tj. pretplatniku nastala zbog prekida rada proizvoda i/ili usluga.

(6) Korisnik se obavezuje, da će davatelja usluge svaki put obavijestiti o prekidu rada i/ili otkrivenoj grešci u proizvodu i/ili podacima na internet stranicama davatelja usluge i time omogućiti pravovremeno izvršenje potrebnih radova održavanja, odnosno korektivnih radova od strane davatelja usluge. Davatelj usluge se obavezuje da će svaki prekid rada, odnosno otkrivenu grešku u proizvodu, u programskoj opremi, na strojni opremi i/ili u podacima ukloniti u najkraćem ekonomski dopuštenom vremenu. Davatelj usluge ne odgovara za eventualnu štetu koja bi zbog grešaka u programskoj opremi ili podacima, nastala na strani korisnika tj. pretplatnika.

(7) Davatelj usluge se obavezuje, da će prilagoditi proizvod i usluge u skladu s važećim zakonodavstvom za namjenu i primjere upotrebe, koje previđa postojeći proizvod. Davatelj usluge se obavezuje, da će u ekonomski dopuštenim okvirima pratiti izmjene zakonskih propisa i nadograđivati proizvod u skladu s promjenama zakonodavstva. Ukoliko bi promjene zakonodavstva zahtjevale prilagođavanje proizvoda koje prekoračuju ekonomski dopuštene financijske okvire, tada će korisnika tj. pretplatnika obavijestiti o planiranim promjenama cjenovnika i pretplatničkih paketa.

(8) Davatelj usluge može po vlastitom nahođenju prilagođavati proizvod i/ili usluge, koje nudi putem interneta u skladu s tehnološkim razvojem i tržišnim potrebama, s namjerom pružanja primjerene kvalitete korisničkog iskustva proizvoda i usluga u skladu s namjenom i funkcionalnošću proizvoda. To može značiti promjenu postojećih produkata i usluga i/ili uvođenje novih produkata ili usluga. Promjene proizvoda i usluga smatraju se sastavnim dijelom životnog ciklusa proizvoda. Korisnik tj. pretplatnik ne može primjenjivati nikakve zahtjeve do davatelja usluge zbog promjena, koje davatelj usluge uvede na proizvodu ili uslugama.

(9) Davatelj usluge ima pravo da u ponudu bilo kada nadoda nove naplative proizvode i/ili prestane nuditi besplatne usluge i/ili proizvode. U slučaju promjene cjenovnika, davatelj usluge će obavijestiti pretplatnika na svojim internet stranicama barem 30 dana prije početka važenja novog cjenovnika.

(10) Za proizvode tj. usluge koje davatelj usluge nudi besplatno u upotrebu, nema nikakve garancije po pitanju raspoloživosti i/ili pravilnog rada.

(11) Zahtjeve za povrat štete korisnik tj. pretplatnik može uvažiti samo u slučaju da ima dokaz, da je davatelj usluge postupao nemarno.

(12) U slučaju prekida rada proizvoda i/ili usluga zbog više sile tj. drugog razloga iz tačke (3), davatelj usluge nije dužan vratiti plaćenu pretplatu za upotrebu proizvoda.

(13) Davatelj usluge ne garantuje za tačnost informacija objavljenih na internet stranicama davatelja usluge.

(14) Davatelj usluge ne odgovara za gubitak i/ili raskrivanje podataka. Ukoliko korisnik upotrebom proizvoda izmijeni ili obriše svoje podatke, davatelj usluge nije mu dužan povratiti u prvobitno stanje. Korisnik je upoznat s činjenicom da je povrat podataka u prvobitno stanje zahtjevan tehnički zadatak, kojeg će davatelj usluge pokušati izvršiti prijenosom podataka iz sigurnosne kopije samo u slučaju prethodne narudžbe korisnika tj. pretplatnika. Pretplatnik se obavezuje, da će u potpunosti pokriti troškove obnove podataka iz arhive sigurnosnih kopija.

(15) Davatelj usluge nije odgovoran za gubitak i/ili raskrivanje podataka, koje su posljedica upotrebe nezaštićenih komunikacijskih kanala od strane korisnika.

(16) Bilo kakav zahtjev za odštetu od strane korisnika tj. pretplatnika je ograničen iznosom pretplate, koju je korisnik tj. pretplatnik platio za period 12 mjeseci prije nastanka događaja za kojeg se uvažava odšteta.

(17) Korisnik tj. pretplatnik ne može do davatelja usluge uvažiti ni jedan zahtjev za odštetu, ako su od nastanka događaja prošla više od 3 mjeseca.

(18) Neke poveznice sa internet stranice davatelja usluge vode na druge internet stranice, koje davatelj usluga ne upravlja, ne kontrolira niti ne provjerava njihov sadržaj. Davatelj usluge nudi te poveznice korisniku samo kao koristan dodatak. Navedene poveznice na druge internet stranice ne predstavljalju odobravanje proizvoda, usluga ili informacija od strane davatelja usluge i ne predstavljaju nikakvu povezanost između davatelja usluge i upravitelja tih internet stranica.

(19) Davatelj usluge nudi podršku tj. pomoć korisnicima putem e-pošte i telefona. Pomoć korisnika je na raspolaganju samo zaposlenicima tj. osoblju koje radi za pretplatnika. Davatelj usluge obračunava uslugu pomoći korisnicima u skladu s cjenovnikom za usluge korisničke podrške.

(20) Korisnička podrška putem telefona smatra se prioritetnom podrškom te se shodno tome odgovarajuće obračunava. Za dokazivanje obavljene usluge telefonske podrške i osiguranje kvalitete obavljene usluge, davatelj usluge može snimati razgovore s telefonskom podrškom. Snimke razgovora brišu se po isteku obračunskog perioda tj. po isteku roka za reklamaciju obračunate usluge.

8. Pravo upotrebe proizvoda

(1) Za vrijeme trajanja pretplatničkog tj. ugovornog odnosa davatelj usluge korisniku daje pravo do vremenski i lokacijsko neograničene upotrebe proizvoda u skladu s namjenom proizvoda i opštim uslovima upotrebe. Pravo na upotrebu proizvoda nije moguće prenijeti na treću osobu bez prethodne pisane saglasnosti davatelja usluge.

(2) Korisnik ima pravo da u svrhu obrade poslovnih podataka pristupa programskoj opremi koja radi na strojnoj i mrežnoj opremi davatelja usluge.

(3) Korisnik tj. osoblje naručitelja s proizvodom može obrađivati isključivo podatke svoje organizacije. Obrada podataka drugih organizacija moguća je samo u slučaju sklapanja pretplate za pretplatnički paket, koji je namijenjen vođenju više organizacija.

(4) Davatelj usluge je isključivi vlasnik svih autorskih i intelektualnih prava u povezanosti s proizvodom i uslugom. Specifične dorade programske opreme tj. proizvoda po narudžbi korisnika tj. pretplatnika ostaju isključivo u vlasništvu davatelja proizvoda.

(5) Prijenosom datoteka i unosom podataka u programe davatelja usluge i na poslužitelje davatelja usluge, korisnik neopozivo daje dopuštenje davatelju usluge, da te podatke preuzme u obradu i pohranu na poslužitelje davatelja usluge. Korisnik garantuje, da podaci iz datoteka koje prenosi na poslužitelje davatelja usluge ne krše autorska prava treće osobe i ne sadrže sadržaj u suprotnosti s važećim zakonodavstvom.

(6) Korisnik ovlašćuje davatelja usluge da po potrebi preda podatke u obradu ugovornim izvršiteljima obrade tj. povezanim osobama u okviru poslovne grupe davatelja usluge ili trećoj osobi, pod uslovom da se ugovorni izvršitelj obrade nalazi unutar EU i ispunjava uslove propisane GDPR-om.

(7) Pretplatnik tj. korisnik daje davatelju usluge izričito dopuštenje da u određenim slučajevima naručuje usluge obrade i/ili implementacije programske opreme pri podizvođačima unutar EU s kojima ima potpisane odgovarajuće ugovore o zaštiti ličnih podataka.

(8) Davatelj usluge nije dužan otkriti izvorni kod proizvoda. Proizvod i sve informacije proslijeđene na internet stranice davatelja usluga s izuzetkom podataka pretplatnika, intelektualno su vlasništvo davatelja usluge.

9. Privatnost i zaštita podataka

(1) Davatelj usluge će prikupljati, obrađivati i sačuvati samo one lične podatke korisnika, koji su neophodni za rad proizvoda i usluga i/ili su nužni za vođenje zakonom propisanih evidencija. Davatelj usluge će tretirati lične podatke povjerljivo i u skladu s važećim zakonima. Lične podatke neće otkrivati trećoj osobi, osim ako je to određeno ugovorom ili drugom zakonskom odlukom o raskrivanju podataka (npr. sudska presuda).

(2) Za osiguranje revizijskog traga, davatelj usluge bilježi događaje unosa, izmjene i brisanja podatkovnih zapisa i druge poslovne događaje za koje je potrebno voditi revizijski trag. Revizijski trag sadrži oznaku događaja, oznaku dokumenta, korisničko ime, identifikator korisničke sesije te datum i vrijeme nastanka događaja.

(3) Upotreba proizvoda i usluga može od davatelja usluge zahtjevati obradu ličnih podataka u ime pretplatnika tj. korisnika. U tu svrhu pretplatnik i davatelj usluge sklapaju poseban Ugovor o obradi ličnih podataka. Ugovorne strane su saglasne da pretplatnik nastupa u ulozi Voditelja ličnih podataka za sve podatke, koje proslijedi davatelju usluge. Davatelj proizvoda i usluga u svim primjerima djeluje isključivo u ulozi ugovornog izvršitelja obrade i obrađuje podatke u skladu s ovlaštenjem korisnika tj. pretplatnika.

(4) Korisnik tj. pretplatnik garantuje da ima ovlaštenje za proslijeđivanje podataka ugovornom izvršitelju te da su sva uputstva pretplatnika u vezi s obradom podataka temeljena na pravnoj osnovi.

(5) Davatelj proizvoda i usluga će obrađivati podatke isključivo u skladu s uputama korisnika tj. pretplatnika.

(6) U ugovornom odnosu između davatelja usluge i pretplatnika, pretplatnik se smatra isključivim vlasnikom svih podataka koje proslijeđuje davatelju proizvoda i usluga. Proizvod pretplatniku omogućuje da samostalno izvrši izvoz svih podataka, koji se nalaze na poslužitelju davatelja usluge, u digitalnom obliku. Pretplatnik je dužan prije prekida pretplatničkog tj. drugog ugovornog odnosa izvoziti sve svoje podatke sa poslužitelja davatelja usluge.

(7) Davatelj usluge će informacije o obradi podataka dati samo u mjeri koja je nužna za zakonito pružanje usluga i/ili su zahtjevani od strane službenih organa.

(8) Pretplatnik je upoznat i saglasan da za ispravan rad određenih programskih funkcija davatelj usluge na svojim poslužiteljima čuva kopije pretplatnikovih digitalnih certifikata. Takođe, pretplatnik je upoznat i saglasan sa time da programska oprema davatelja usluge u određenim primjerima u ime pretplatnika vrši prijavu na internet stranice tj. internet servise trećih stranaka u svrhe automatskog prijenosa podataka naručitelja na poslužitelje davatelja usluge.

(9) Davatelj usluge će strogo štititi povjerljivost svih podataka pretplatnika, koje korisnik tj. pretplatnik proslijeđuje davatelju usluge, osim u slučaju kada bi ti podaci izašli u javnost od strane treće osobe. U slučaju da davatelj usluge zaprimi zahtjev za proslijeđivanje podataka pretplatnika od strane istražnog tijela ili suda, davatelj usluge će po prethodnoj provjeri pravne utemeljenosti zahtjeva proslijediti podatke u minimalnom opsegu nužnom za ispunjavanje zahtjeva i o tome obavjestiti pretplatnika.

(10) Davatelj usluge će koristiti sve moguće tehničke, organizacijske i ekonomski dopustive mjere kako bi zaštitio podatke pretplatnika od namjernog tj. nenamjernog brisanja, gubitka, kvara i/ili nedopuštenog raskrivanja podataka trećoj osobi i pritom će djelovati u skladu s GDPR. Davatelj usluge ne snosi nikakvu odgovornost za raskrivanje podataka, ako bi trećoj osobi uspijelo doći do tih podataka na bilo koji način, bilo pravno ili nezakonito (sudska odluka, provala, itd.).

(11) Davatelj usluge garantuje da su svi njegovi zaposlenici i vanjski saradnici upoznati s postupcima i pravilima zaštite podataka.

10. Izmjena opštih uslova i pravila upotrebe

(1) Davatelj usluge može mijenjati uslove i pravila upotrebe uključujući cjenovnike bez prethodne saglasnosti korisnika. Davatelj usluge može mijenjati uslove i pravila upotrebe bez obzira na to ako time mijenja postojeće ugovorne odnose. Ukoliko promjena pravila i uslova upotrebe nema uticaj na korisnike tj. pretplatnike, promjene mogu početi važiti s bilo kojim datumom bez prethodne najave (na primjer promjena kontaktnih podataka, itd.). U slučaju promjena koje utiču na pretplatnike tj. korisnike, davatelj usluge će uvažiti razumne interese izražene od strane većinskog udjela korisnika tj. pretplatnika.

(2) O promjenama koje utiču na pretplatnike i posebno o promjenama cjenovnika tj. opsega ponude davatelj usluge će obavijestiti pretplatnike barem 30 kalendarskih dana prije početka važenja promjena. O promjenama će davatelj usluge obavijestiti pretplatnike putem svojih internet stranica i obavijesti unutar internetskog programa. Po isteku 30 kalendarskih dana pretplatnički odnos nastavlja se u skladu s novim uslovima i pravilima upotrebe.

11. Završne odredbe

(1) Za sve pravne odnose vezane za ove uslove i pravila upotrebe isključivo se primjenjuje pravo Bosne i Hercegovine.

(2) Ugovorne strane postižu dogovor da će sve sporove iz međusobnog odnosa rješavati sporazumno, međusobnom komunikacijom.

(3) Ako pojedinačni članak uslova i pravila upotrebe postane pravno nevažeći, to ne utiče na važenje ostalih članaka.

Varaždin, 25.5.2018.

Eurofaktura s.r.o.

Prilog 1: Politika privatnosti

Uvod

Politika privatnosti namijenjena je upoznavanju korisnika i posjetitelja internet stranica društva Eurofaktura s.r.o. i povezanih društava o namjerama i osnovi za obradu ličnih podataka od strane društva Eurofaktura s.r.o., i drugih povezanih društava (u nastavku davatelj usluge).

Sve naše aktivnosti u skladu su s evropskim zakonodavstvom (Regulacija (EU) 2016/697 Opšta regulacija o zaštiti podataka ili GDPR) i zakonodavstvom Bosne i Hercegovine.

Politika privatnosti određuje postupanje s podacima koje davatelj usluge zaprimi od vas, kada posjetite internet stranice davatelja usluge i/ili koristite proizvode davatelja usluge, te kada proslijedite podatke davatelju usluge na drugi način (putem telefona ili pošte).

Zaštita prijenosa podataka i veza

Komunikacija između korisnika i poslužitelja davatelja usluge zaštićena je sigurnom SSL vezom, koja je zaštićena od neovlaštenog prisluškivanja 256-bitnom enkripcijom. Davatelj usluge redovno nadograđuje mrežnu i programsku opremu u skladu s uočenim sigurnosnim nedostacima.

Davatelj usluge čuva podatke u podatkovnom centru, koji se nalazi u zgradi sa 24-satnim fizičkim osiguranjem. Pristup poslužiteljima osiguran je kontrolom pristupa i video nadzorom. Davatelj usluge osigurava odgovarajuće tehničke mjere, koje osiguravaju zaštitu podataka pred slučajnim ili namjernim izmjenama te gubitkom, brisanjem ili uništenjem podataka. Za sprječavanje gubitka podataka, svaki se podatak uvijek sačuva tj. replicira na dvije odvojene lokacije uz dodatnu dnevnu izradu sigurnosnih kopija na udaljenu lokaciju. Sve korisničke lozinke sačuvane su u šifriranom obliku. Davatelj usluge od korisnika nikad neće zahtijevati da mu proslijedi korisničku lozinku putem elektronske pošte ili telefona. U slučaju da korisnik izgubi korisničku lozinku, davatelj usluge mu ni na koji način ne može otkriti staru lozinku. U tom slučaju će davatelj usluge korisniku resetirati lozinku i zahtijevati da si korisnik odredi novu lozinku.

Davatelj usluge čuva podatke isključivo unutar EU i tretira ih povjerljivo. Pristup podacima omogućen je samo uskom broju tehničkog osoblja.

Prikupljanje ličnih podataka i svrha upotrebe

Davatelj usluge prikuplja i obrađuje vaše lične podatke na sljedećim pravnim osnovama:

 • zakon i ugovorni odnosi,
 • privole pojedinca i
 • legitiman interes.

Davatelj usluge prikuplja sljedeće lične podatke:

 • osnovni podaci o korisniku (ime i prezime, adresa elektronske pošte, telefonski broj, poslodavac tj. organizacija koju pojedinac zastupa),
 • drugi kontaktni podaci i podaci o vašoj komunikaciji s izvršiteljem (dodatne adrese e-pošte, telefonski brojevi, datum, sat i i sadržaj komunikacije putem elektronske pošte, datum, sat i trajanje telefonskih poziva, snimka telefonskih poziva),
 • podatke o korisnikovom korištenju proizvoda davatelja usluge (datum i sat prijave u internet program, vrijeme odjave, IP broj, kolačić za identifikaciju preglednika, oznaka preglednika, rezolucija ekrana, drugi podaci o upotrebi programa, koje zahtjeva računovodstveno i porezno zakonodavstvo),
 • druge podatke, koje korisnik dobrovoljno preda davatelju usluge prijavom na određene usluge, koje zahtjevaju te podatke.

Davanje nabrojenih ličnih podataka je ugovorna tj. zakonska obaveza, potrebna za sklapanje i izvršenje ugovora s davateljem usluge. U slučaju ako ne želite dati lične podatke, ne možete sklopiti ugovor s davateljem usluge, te vam isto tako davatelj usluge ne može pružiti usluge odnosno ponuditi vam u upotrebu internet usluge po ugovoru iz razloga što nema potrebne podatke za izvršenje ugovora.

Čuvanje ličnih podataka

Davatelj usluge će osobne podatke korisnika imati sačuvane samo toliko vremena, koliko će to biti potrebno za izvršenje ugovornog odnosa s pretplatnikom, pod čijim okriljem djeluje korisnik. Davatelj usluge čuva lične podatke za period koji je potreban za izvršenje ugovora i još 5 godina po njegovom raskidu, osim u slučajevima ako između korisnika tj. pretplatnika i davatelja usluga nastane spor u svezi ugovora. U slučaju spora, davatelj usluge će imati sačuvane podatke još 5 godina po pravomoćnosti sudske ili arbitražne presude, nagodbe ili ukoliko nije bilo sudskog spora, 5 godina od dana mirnog rješavanja spora.

Ugovorna obrada ličnih podataka

Davatelj usluge može pojedinačne zadatke u vezi s korisničkim podacima povjeriti drugim osobama (ugovornim izvršiteljima). Ugovorni izvršitelji mogu obrađivati povjerljive podatke isključivo u ime davatelja usluge, u granicama ovlaštenja davatelja usluge (u pisanom ugovoru odnosno drugom pravnom aktu) i skladno namjerama opredijeljenima u ovoj politici privatnosti.

Ugovorni izvršitelji s kojima sarađuje davatelj usluge su:

 • održavatelji IT i komunikacijskih sistema,
 • davatelji usluge slanja elektronske pošte,
 • tehnički saradnici u drugim državama u okviru kapitalske grupe davatelja usluge.

Davatelj usluge neće proslijediti vaše lične podatke trećim neovlaštenim osobama. Ugovorni izvršitelji smiju obrađivati lične podatke samo u okviru uputa upravitelja i lične podatke ne smiju koristiti za praćenje bilo kakvih vlastitih interesa.

Prava pojedinca po pitanju obrade podataka

Za pružanje poštene i pregledne obrade, kao pojedinac imate na temelju propisa sljedeća prava:

 • Pravo do opoziva saglasnosti: ako ste kao pojedinac dali saglasnost za obradu vaših ličnih podataka, imate pravo svoju saglasnost bilo kada obustaviti. Obustava saglasnosti znači da vam davatelj usluge više neće moći nuditi usluge upotrebe internetskog računovodstvenog programa.
 • Pravo pristupa ličnim podacima: kao pojedinac imate pravo od davatelja usluge (voditelja ličnih podataka), dobiti potvrdu obrađuju li se lični podaci koji se odnose na vas, te ukoliko je tome tako, pristup ličnim podacima i određene informacije (o svrsi obrade, o vrstama ličnih podataka, o korisnicima, o periodima čuvanja podataka tj. mjerama za određivanje perioda, o postojanju prava do ispravka ili brisanja podataka, pravo do ograničenja i prigovora obradi, te pravo do pritužbe pri nadzornom tijelu, o izvoru podataka ukoliko podaci nisu bili pridobijeni od vas, o postojanju automatizovanog donošenja odluka, uključujući oblikovanje profila, razlozima za to te namjeri i posljedicama takve obrade za vas, te druge informacije u skladu s člankom 15 GDPR).
 • Pravo na ispravak ličnih podataka: korisnik ima pravo postići da davatelj usluge bez nepotrebnog odgađanja ispravi netačne lične podatke u vezi korisnika. Korisnik ima pravo na dopunu nepotpunih podataka, zajedno s prilaganjem izjave o dopunama. To pravo ograničeno je isključivo na ločne podatke koje je upisala ovlaštena osoba naručitelja – prva registracija korisnika. Ukoliko je korisnički račun korisnika stvorio pretplatnik, tada je prava adresa u svrhu izvršenja tog prava kontaktna osoba naručitelja, koja se smatra voditeljem obrade ličnih podataka o korisniku.
 • Pravo do brisanja ličnih podataka ( pravo na zaborav ): korisnik ima pravo da davatelj usluge obriše sve podatke koje vodi o korisniku. Korisnik to pravo uvažava putem ovlaštene osobe pretplatnika, koji se smatra voditeljem ličnih podataka.
 • Pravo na prenosivost podataka: kao korisnik imate pravo zaprimiti svoje lične podatke, koje ste proslijedili davatelju usluge u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom, strojno čitljivom i interoperabilnom formatu i imate pravo proslijediti te podatke drugom izvršitelju. Kao pojedinac imate pri izvršenju navedenog prava do prenosivosti pravo da se lični podaci direktno prenesu od jednog izvršitelja (davatelja usluge) ka drugom, kada je to tehnički izvedivo.

U svrhu pouzdane identifikacije u slučaju uvažavanja prava u svezi ličnih podataka, davatelj usluge može od korisnika zahtjevati dodatne podatke i može odbiti izvršenje samo u slučaju ako dokaže da ne može sa sigurnošću identifikovati korisnika. Davatelj usluge će sve zahtjeve za uvažavanje prava prethodno proslijediti u odobrenje ovlaštenoj osobi pretplatnika pod okriljem kojeg je kreiran korisnički račun za pojedinca. Davatelj usluge će na zahtjev pojedinca, kojim pojedinac uvažava svoja prava u vezi ličnih podataka, odgovoriti u roku jednog mjeseca od primanja zahtjeva, odnosno po primanju odgovora od strane pretplatnika za kojeg davatelj usluge izvršava ugovornu obradu poslovnih podataka organizacije pod okriljem koje djeluje korisnik.

Promjene politike privatnosti

Ova politika privatnosti može se bilo kada promijeniti ili dopuniti, bez prethodnog upozorenja ili obavijesti. Upotrebom internet stranica davatelja usluge po promjeni ili dopuni, pojedinac potvrđuje da je saglasan sa promjenama i dopunama.